บริการของเราที่จะช่วยตอบโจทย์การนำระบบอัตโนมัติและ IIoT มาใช้ได้อย่างคุ้มค่า

1.consultant (งานให้คำปรึกษาแนะนำ)

วิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบผลิตปัจจุบันตามหลัก Lean manufacturing
ให้คำปรึกษาและ OJT ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเตรียมสู่การนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาปรับปรุง OEE ของเครื่องจักรให้ดีขึ้น

2. Solution Service (งานบริการและให้คำปรึกษาด้านการวางระบบเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

IOT System
MES (Manufacturing Execution System)
ERP (Enterprise Resource Planning)

3. Automation service (งานบริการและให้คำปรึกษาด้านระบบอัตโนมัติ)

Robot
Automatic Production Line Machine
List item

4. Engineering development (On-site) (งานพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม สนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0)

OJT Training (IoT system)
Lean automation design & Implementation
List item

5.Training (งานฝึกอบรมด้าน IoT)

Lean IoT Beginner
Lean IoT Immediately
Lean IoT Advance