กลุ่มวิชา การเพิ่มผลผลิต

วันที่ชื่อหลักสูตรระยะเวลาวันอบรมราคาหมายเหตุ
On requestการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ (APQP)1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต(PPAP)1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ (FMEA)1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC)1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA)1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการควบคุมเอกสารและบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพ(Document Control)1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการลดต้นทุนจากความสูญเสีย 7 ประการ(7 Waste)1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการผลิตแบบทันเวลาพอดี JIT Production1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการบริหาร KPI ในระบบคุณภาพ1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestความรู้พื้นฐานทางสถิติในการวิเคราะห์ปัญหา1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการบริหารงานประจำวันเพื่อลดต้นทุนการผลิต1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิต (IE Techniques)1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestระบบการควบคุมด้วยสายตา (Visual Control System)1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคลีน (Lean Kaizen Techniques)1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการแก้ไขปัญหางานด้วย QC 7 Tools1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการบริหารคุณภาพเพื่อเข้าถึง Zero Defect2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการออกแบบการทดลอง (DOE)1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance: PM )
1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว
Single minute Exchange of Die:SMED
1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On request5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ
5S for Productivity and Quality Improvement
1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า

กลุ่มวิชา Lean Automation

วันที่ชื่อหลักสูตรระยะเวลาวันอบรมราคาหมายเหตุ
On requestการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยลีนเพื่อมุ่งสู่ระบบอัตโนมัติ
(Optimize Lean Manufacturing for Automation Success)
3X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการออกแบบระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมกับหลักการลีน
(Lean Automation System Design)
3 X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรอัตโนมัติตามหลักการลีน
(Lean Automation KAIZEN TPM)
3 X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการออกแบบระบบ Karakuri
Karakuri Design
2 X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการออกแบบอุปกรณ์อัตโนมัติต้นทุนต่ำ
Low cost Automation Design
2 X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า

กลุ่มวิชา บริหารจัดการ

วันที่ชื่อหลักสูตรระยะเวลาวันอบรมราคาหมายเหตุ
On requestการวางแผนการฝึกอบรมเพื่อให้เป็นไปตามสมรรถนะของแต่ละตำแหน่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Training Road Map and Competency)
1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ
(Train The Trainer)
1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestเทคนิคการสอนงานแบบลงมือทำ
( OJT Techniques)
1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
(Supervisory Skills)
1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า

กลุ่มวิชา การจัดการโรงงานสมัยใหม่แบบดิจิทัล

วันที่ชื่อหลักสูตรระยะเวลาวันอบรมราคาหมายเหตุ
On requestการบริหารจัดการการผลิตด้วยระบบ ERP
(Production Management by ERP)
3X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestระบบฐานข้อมูลสำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
(Database system for Production Manufacturing)
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการจัดการและควบคุมการผลิตระดับโรงงานด้วยระบบ MES
(Manufacturing Execution system)
3X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestWinCC (SCADA) สำหรับกระบวนการผลิต
(WinCC(SCADA) for Production Process
3X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการประยุกต์ใช้ IOT สำหรับโรงงานอัจฉริยะ
(IOT Tecnologies Apply for Smart Factory)
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการจำลองโมเดลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Plant Simulation
(Plant Simulation productivity Improvement,Basic level)
4X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestระบบ Network ในโรงงานอุตสาหกรรม
(Lan,Wireless,Industrial Filed)
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI
(Analyzing Data With Power BI)
3X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการออกแบบการเขียนโปรแกรมสำหรับ Internet of Thing3X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า

กลุ่มวิชา Sensor & Machine Vision

วันที่ชื่อหลักสูตรระยะเวลาวันอบรมราคาหมายเหตุ
On requestเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และตัวควบุมอุณภูมิ
(Sensor Technology & Temperature Controller)
3X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการเชื่อมต่ออุปกรณ์ RFID เข้ากับระบบ Database และLogistic system
(RFID Interface Deatabase & Logistic Systec)
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestระบบแมชชีนวิชั่น (การโปรแกรมเชื่อมต่อกล้องและปรับแต่งแสง)
(Machine Vision System (Camera, Light Source & Software Interface)
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า

กลุ่มวิชา PLC

วันที่ชื่อหลักสูตรระยะเวลาวันอบรมราคาหมายเหตุ
On requestการโปรแกรม PLC (Mitsubishi) GX-Work2 ระดับพื้นฐาน
(PLC (Mitsubishi) GX-Work2 Programing :Basic Level)
4X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการโปรแกรม PLC (Mitsubishi) GX-Work2 ระดับสูง
(PLC (Mitsubishi) GX-Work2 Programing :Advanced Level)
4X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการโปรแกรม PLC (OMRON) & CX-Programmer ระดับพื้นฐาน
(PLC (OMRON) & CX-Programmer Programing:Basic Level)
3X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการโปรแกรม PLC (OMRON) & CX-Programmer ระดับพื้นฐาน
(PLC (OMRON) & CX-Programmer Programing:Advanced Level)
3X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า

กลุ่มวิชา ไฟฟ้าโรงงาน

วันที่ชื่อหลักสูตรระยะเวลาวันอบรมราคาหมายเหตุ
On requestพื้นฐานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่อง
(Basic Electrical & Electronic in Machine)
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลังในโรงงานอุตสาหกรรมระดับพื้นฐาน
(Electrical Power Maintenance for Factory:Basic Level)
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการออกแบบวงจรแมคเนติกรีเลย์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
(Design of Magnetic Relays Circuit for electric Motor Control)
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการอ่านแบบไดอะแกรมไฟฟ้าและตู้ควบคุมมาตรฐาน
(Electrical Diagram/Drawing Reading & Control Cabinet Wiring Standard)
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า

กลุ่มวิชา Smart Actuator & Drive

วันที่ชื่อหลักสูตรระยะเวลาวันอบรมราคาหมายเหตุ
On requestพื้นฐานมอเตอร์และการควลคุม
Basic Motor and Control
3X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เซอร์โว (Mitsubishi) ด้วย PLC (Mitsubishi)
Servo Motor & Drive (Mitsubishi) Control by PLC (Mitsubishi)
3X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการควบคุมอินดักชั่นมอเตอร์ 3 เฟสด้วยอินเวอร์เตอร์
Inverter Control for 3Phase Induction Motors
3X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการออกแบบการติดตั้งและการแก้ปัญหาระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ
Design, Commissioning and Troubleshooting of Automated Manufacturing Control System
3X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า

กลุ่มวิชา Robotic

วันที่ชื่อหลักสูตรระยะเวลาวันอบรมราคาหมายเหตุ
On requestการโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (DENSO) ระดับพื้นฐาน
Robot DENSO operate & Programing:Basic Level
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้และการโปรแกรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วยเทคนิคลีน
Lean Robot
1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า

กลุ่มวิชา นิวแมติก & ไฮดรอลิก

วันที่ชื่อหลักสูตรระยะเวลาวันอบรมราคาหมายเหตุ
On requestพื้นฐานระบบนิวแมติก
Fundamental of Pneumatics Control Systems
3X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestระบบควบคุมนิวแมติกไฟฟ้า
Electro-Pneumatics Control Systems
3X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการออกแบบและการเลือกใช้อุปกรณ์นิวแมติก
Design & Sizing of Pneumatic componemts
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการซ่อมบำรุงและการแก้ระบบนิวแมติกและนิวแมติกไฟฟ้า
Maintenance an Ttoubleshooting of Pneumatic & Electro-Pneumatics Systems
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestระบบไฮดรอลิคพื้นฐาน
Funfamental of Hydraulic Systems
4X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestระบบไฮดรอลิคขั้นสูง
Advanced Hydraulic System
4X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการซ่อมบำรุงและการแก้ไขระบบไฮดรอลิก
Maintenance and Troubleshooting of Hydraulic Systems
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestระบบไฮดรอลิคสำหรับเครื่องจักรกลหนัก (รถขุด,ระแบคโฮ ฯลฯ)
Excavator Hydrolic System
4X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า

กลุ่มวิชา เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมและการสอบเทียบ

วันที่ชื่อหลักสูตรระยะเวลาวันอบรมราคาหมายเหตุ
On requestการประเมินความไม่แน่นอนในการสอบเทียบเครื่องมือวัด
Uncertainty of Calibration
1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการบริหารจัดการเครื่องมือวัด1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการสอบเทียบเครื่องชั่งอิเลคทรอนิกส์ตามมาตรฐาน UKAS Lab14:20192X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า

กลุ่มวิชา เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล

วันที่ชื่อหลักสูตรระยะเวลาวันอบรมราคาหมายเหตุ
On requestการอ่านแบบวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Drawing Reading
3X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการกำหนดขนาดพิกัดความคลาดเคลื่อนในแบบงานเครื่องกล
Dimensioning and Tolerancing in Mechanical Drawing
3X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestความหมายของสัญลักษณ์ GD&T มาตรฐาน ASME Y14.5-2009
GD&T According to ASME Y14.5-2009
3X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ขั้นสูงมาตรฐาน ASME Y14.5-2009
Advanced GD&T According to ASME Y14.5-2009
3X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า

กลุ่มวิชา งานฉีดอลูมิเนียม (High pressure die casting Die)

วันที่ชื่อหลักสูตรระยะเวลาวันอบรมราคาหมายเหตุ
On requestการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียม
(HPDC Die Design)
4X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพชิ้นงานฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม
Analysis and Troubleshooting HPDC
1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการปรับปรุงคุณภาพน้ำโลหะสำหรับงานหล่ออลูมิเนียม
Aluminuim melting Improvement
1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า

กลุ่มวิชา งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ

วันที่ชื่อหลักสูตรระยะเวลาวันอบรมราคาหมายเหตุ
On requestก้าวแรกเรียนรู้แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
First Step uderstanding to Stamping Die
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการติดตั้งแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะเพื่อการผลิต
Die Setting
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
Stamping Die Maintenance
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการปรับปรุงประสิทธิภาพแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
Die Improvement
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการออกแบบแม่พิมพ์ Single Die
Single Die Design
3X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่อง
Progressive Die desing
4X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น
Analysys and Troubleshooting for Sheet Metal forming
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่องด้วยโปรแกรม Nx
Progressive Die Design by Nx program
4X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า

กลุ่มวิชา งานขึ้นรูปพลาสติก (Plastic Mould and Moulding)

วันที่ชื่อหลักสุตรระยะเวลาวันอบรมราคาหมายเหตุ
On requestเทคโนโลยีแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก
Plastic Injection Mould Techlogy
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestเทคโนโลยีแม่พิมพ์เป่าขึ้นรูปพลาสติก (Extrusion Blow)
Extrusion Blow Mould Technology
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบสองแผ่น (Two Plate)
Plastic Injection two plate Mould design
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบสองแผ่นโดยใช้โปรแกรม Nx
Nx Mould Wizard for Plastic Injection Two plate Mould Design
4X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการวิเคราะห์การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกโดยใช้ CAE
CAE for Plastic Injection Mould Design (MoldFlow)
4X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestพื้นฐานการฉีดขึ้นรูปพลาสติก
Basic Condition setting for Injection Moulding
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestงานปรับฉีดขึ้นรูปพลาสติกระดับสูง
Advanced Injection Moulding
1X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานคุณภาพฉีดขึ้นรูปพลาสติก
Analysis and Troubleshooting Plastic Injection Moulding
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก
Plastic Injection Mould Maintenance
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestเทคนิคการขัดเงาแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก
Mould Polishing Techniques
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า
On requestการประมาณต้นทุนแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
Cost Estimation of Plastic Injection Mould for Purchasing
2X,xxxอบรมตามความต้องการลูกค้า