เกี่ยวกับสถาบันไทย-เยอรมัน (กรุงเทพ)

สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์กรุงเทพฯ หรือ ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติปัจจุบัน ได้ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ สถาบันไทย-เยอรมัน ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพิ์ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม,เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากภาคเอกชนสู่ภาครัฐและภาคเอกชนกันเอง เป็นการสร้างเครือข่ายสังคมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและช่วยส่งให้เกิดการรับช่วงการผลิต

สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์กรุงเทพฯ ถือว่าเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวทางความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นตลอดมานับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์ฯเราได้ทำความร่วมมือกับบริษัท Kyodo Die Works(Thailand) เพื่อร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ความเที่ยงตรงสูง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 และจากนั้นในปี 2561 สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์กรุงเทพ ได้รับมอบภาระกิจความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมไทยและกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุคสาหกรรมญี่ปุ่น(METI)ในการดำเนินงานรับการถ่ายทอดและส่งถ่ายความรู้เรื่อง Lean Automation Sytem Intrigrator (LASI) จากบริษัทเดนโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย สู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับและเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในยุคอุตสาหกรรม 4.0

เป็นองค์กรนำในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะ.

สมชาย จักร์กรีนทร์ — ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน
พันธกิจ

1.เป็นกลไกของภาครัฐและเอกชนในการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรมอนาคต

2.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง ด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ดิจิทัล เครื่องจักรกลและแม่พิมพ์เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพและเพรียบพร้อมด้วยคุณธรรม

3.เป็นศูนย์ทดสอบวัสดุและบุคลากรที่ได้มาตรฐานระดับสากล

4.เป็นศูนย์ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ

5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Collaborative Solution Platform : CSP) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการยกระดับความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะ

6.พัฒนาระบบการทำงานและการบริการให้เป็นระบบอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ค่านิยมร่วม

T = Teamwork

G = Good Governance

I = Innovation

S = Smart People

Thai-German Institute