Development of Productivity Specialists

การพัฒนาขีดความสามารถของ ผู้เชี่ยวชาญด้านด้านการเพิ่มผลผลิต

                     เพิ่มผลผลิต คืออัตราส่วนระหว่างจำนวนนำออกส่วนด้วยจำนวนนำเข้า และถึงแม้จะไม่มีข้อโต้แย้งของนิยาม แต่เมื่อพิจารณาจากเอกสารการเผยแพร่ต่างๆ พบว่าไม่มีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง หรือการวัดประสิทธิภาพที่ตายตัวดังนั้นแนวคิดเพิ่มผลผลิต คือ อัตราส่วนระหว่าง “ผลลัพธ์ของงาน” และ “การป้อนข้อมูลของทรัพยากร” หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่สร้างจากระบบ และอินพุตที่ใช้ในการสร้างเอาต์พุตเหล่านั้น ในทางคณิตศาสตร์ เพิ่มผลผลิต = เอาท์พุต ÷ อินพุต

การวัดด้านการเพิ่มผลผลิตถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของธุรกิจ มีสองวิธีในการเพิ่มผลผลิต:

                     1. ประการแรกคือการเพิ่มเพิ่มผลผลิตการบริการ

                     2. ประการที่สองคือการลดจำนวนอินพุตที่จำเป็นสำหรับการวัดเอาต์พุตที่กำหนด

               ในถานะผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลผลิต จะต้องมีการกำหนดขอบเขตของโครงการที่ได้รับมอบหมาย กำหนดรายละเอียดปัญหาของด้านผลิตภาพในองค์กรของลูกค้า และดำเนินการวินิจฉัยในองค์กรของลูกค้าในการระบุปัญหาผลิตภาพ แนะนำโซลูชั่นผลิตภาพให้เหมาะสม และให้ความช่วยเหลือในการวางแผนการดำเนินงาน และรักษาโซลูชั่นผลิตภาพที่แนะนำให้ยั่งยืน อาจจะแบ่งส่วนหลักๆ ได้ 4 ส่วนคือ

                     1. ในฐานะผู้สนับสนุน

                           • สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ P&Q โดยการมีส่วนร่วมในการใช้เครื่องมือ P&Q จริง และแนวทางในองค์กร และคู่ค้า/ลูกค้า

                           • รับผิดชอบในการกำกับดูแล การติดตาม การประเมิน และการรักษาการปรับปรุง P&Qโปรแกรมในองค์กร

                     2. ที่ปรึกษา

                           • ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่องค์กร และลูกค้าในการประยุกต์ใช้ของเครื่องมือ และเทคนิค P&Q อย่างมีประสิทธิภาพ

                           • แนะนำทีมงานขององค์กร หรือลูกค้าในการดำเนินการการวินิจฉัย P&Q เพื่อระบุปัญหาหรือโอกาสในการปรับปรุงในปัจจุบัน (OFI)

                           • ช่วยให้ลูกค้าพัฒนา และใช้โซลูชัน P&Q เพื่อจัดการกับ OFI

                     3. เป็นเทรนเนอร์

                                    • นำเสนอโซลูชั่นการเรียนรู้ P&Q/หลักสูตรการฝึกอบรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักภายในองค์กร หรือลูกค้า/พันธมิตร

                                    • แบ่งปันความรู้ และทักษะในการประยุกต์แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคของ P&Q เพื่อการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ

                     4. นักวิจัย

                                    • ค้นคว้าพัฒนาวิธีการ เทคโนโลยีใหม่ ในการปรับปรุง และเพิ่มผลผลิต

               แนวทางในการปรับปรุงเพิ่มผลผลิต

                           • KAIZEN – การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไป

                           • KAIKAKU – การปรับปรุงที่ก้าวล้ำสร้างความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการหรือระบบทั้งหมด

                           • หรือทั้งสองอย่างรวมกัน – การผสมผสาน Kaizen และ Kaikaku ตระหนักถึงคุณค่าของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) เพื่อรักษาและปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่ ในขณะเดียวกันก็ยอมรับถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวล้ำมากขึ้น (Kaikaku) เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานหรือคว้าโอกาสใหม่ ๆ แนวทางการผสมผสานนี้ทำให้เกิดกลยุทธ์ที่สมดุลอและครอบคลุม โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทั้งความก้าวหน้าที่ต่อเนื่องและมั่นคง และการก้าวกระโดดที่สำคัญเป็นครั้งคราว

               กรอบในการปรับปรุงเพิ่มผลผลิต จะเห็นว่าสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อยๆ เพื่อให้ง่ายในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อ้างอิงจากองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย  AP-PS-101 (2019): ข้อกำหนดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มเพิ่มผลผลิตประกอบไปด้วย

                     1. การวางแผน

                           •  กำหนดการมอบหมาย :  ดำเนินการประเมินสถานการณ์เบื้องต้น กำหนดปัญหาการผลิตเบื้องต้นที่ต้องแก้ไข แล้วกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของงานที่ได้รับมอบหมาย

                           • การวินิจฉัย : รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ด้วยสมมติฐาน ทบทวนการดำเนินงานที่ได้รับผลกระทบ และสรุปผลรายละเอียดปัญหาในการผลิต

                           • แนะนำ : พัฒนา และแนะนำเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับโซลูชั่นรวมทั้งแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวัง

                     2. ดำเนินการ

                           • อบรม : พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และดำเนินการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมในระดับต่างๆ ในองค์กรลูกค้า

                           • การเริ่มต้น : อำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นการพัฒนาโปรแกรม และเริ่มต้นกิจกรรมที่วางแผนไว้

                           • ดำเนินการ : ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ซึ่งอาจรวมถึงโครงการนำร่องด้วยการดำเนินการก่อน

                     3. ความยั่งยืน

                           • เฝ้าสังเกต : พัฒนาตัวชี้วัดการผลิตตามวัตถุประสงค์ ตั้งค่ากระบบการตรวจสอบ และรับรองว่าการตรวจสอบนั้นถูกดำเนินการตามที่ตั้งไว้

                           • ทบทวน : ดำเนินการทบทวนเป็นระยะ และยืนยันความสำเร็จของผลงานที่ได้รับมอบหมาย

                           • ติดตาม : จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุ ขึ้นอยู่กับผลการทบทวน ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับกิจกรรมการปรับปรุงด้านการเพิ่มเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

การจัดการลีน ( Lean Management) เป็นการระบุแนวทาง และกำจัดความสูญเสีย (7 Waste กิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม) ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในบริบทของการจัดการลีนนั้น เมื่อเรานำสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันมาเชื่อมโยงกันในลักษณะที่ไม่เหมาะสม อาจเกิดความย้อนแย้งทางจุดยุทธศาสตร์ได้ เช่น กระบวนการที่ไม่ตรงกัน คือการจัดการลีนต้องการการกระบวนการที่เรียบง่ายด้วยการใช้ทรัพยากรณ์น้อยที่สุด กระบวนการง่ายและสั้นที่สุด กำจัดความสูญเปล่า ความสูญเสียออกไปการที่มีกระบวนการที่ไม่สออดคล้องหรือไม่เข้ากันกับหลักการของลีน จะส่งผลให้เกิดปัญหาประสิทธิภาพได้, ความไม่สอดคล้องด้านวัฒนธรรม คือการจัดการ Lean มักต้องการการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมภายในองค์กร หากมีความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่และหลักการของ Lean จะทำให้เกิดการต่อต้านและการทะเลาะในหมู่พนักงาน, การสื่อสารที่ไม่สอดคล้อง คือการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการ Lean เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หากมีการสื่อสารไม่ชัดเจนหรือหากส่วนต่าง ๆ ขององค์กรตีความหมายของหลักการ Lean ในทางที่ต่างกัน จะทำให้เกิดความสับสน และการทะเลาะเบาะแว้ง, ความคาดหวังที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง หากไม่เป็นไปตามความคาดหวังระหว่างผู้นำและความเป็นจริงของการจัดการ Lean ทำให้เกิดความผิดหวัง ความคาดหวังที่ไม่เป็นความจริงอาจเกิดขึ้นเมื่อไม่มีความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับเวลาและความพยายามที่ต้องใช้สำหรับการโครงการจัดการ Lean ที่ประสบความสำเร็จ, การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง คือการจัดการ Lean มักเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวิธีการทำงาน หากมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่ระดับต่าง ๆ ขององค์กร จะสร้างความขัดแย้ง และมีผลทำให้การนำการจัดการ Lean ไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงจุดที่ต่อต้าน องค์กรต้องให้การรับรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักการลีน ทั่วทั้งองค์กรให้การฝึกอบรมที่เพียงพอ เสริมสร้างวัฒนธรรมการปรับปรุงต่อเนื่อง และจัดการกับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงผ่านการสื่อสารและการนำนโยบายการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ

                     การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) คือ กระบวนการการปรับปรุงเชิงกลยุทธ์ และระบบที่มีหลายเสาหลักของการประยุกต์ใช้ เป็นระบบรวมในบริษัท การนำไปสู่การปฏิบัติการบำรุงรักษาโรงงาน เป็นปรัชญาการผลิต เน้นความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพของลูกจ้างต่อเครื่องมือ และการลดสูญเสียอย่างสมบูรณ์ เป็นการผสมผสานด้วยลำดับขั้นที่มีการวางแผน และเป็นระบบการป้องกันที่มุ่งหมายที่จะลดความสูยเสียให้เป็นศูนย์ เป็นวิธีการที่ถูกสร้างเพื่อให้เครื่องจักร/อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ดีเสมอ และสามารถทำงานในความสามารถเต็มที่ โดยมีหลักการ 5 หลักการคือ

                           1. เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)

                           2. ปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาตามแผนที่มีอยู่ (PM)

                           3. ทำให้กิจวัตรการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของงานดูแลสินทรัพย์

                           4. เพิ่มทักษะ

                           5. การจัดการอุปกรณ์เบื้องต้น

                     การจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบลีน (Lean Supply Chain Management)

                           ในปีค.ศ. 2020 และ 2021ได้เน้นความสำคัญของการจัดการโซ่อุปทาน โดยที่ประชาคมโลกเริ่มตระหนักถึงความสำคัญ ผลกระทบที่ยืนยาวจากการระบาดของ COVID-19 กระตุ้นความตระหนักรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโซ่อุปทานโลก เนื่องจากการปิดการทำงานและปิดพรมแดนกลายเป็นเรื่องทั่วไป สาธารณชนที่สนใจเกี่ยวกับดุลยพินิจของโซ่อุปทานถูกแสดงผ่านการพูดคุยออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น กับผู้อธิบายความซับซ้อนของการรบกวนในโซ่อุปทาน เช่นการขาดแคลนกระดาษทิชชูในร้านขายของ ระยะเวลานี้ย้ำถึงความจำเป็นต้องมีกลยุทธ์โซ่อุปทานที่แข็งแกร่ง และทนทานเพื่อข้ามอุปสรรคที่ไม่คาดคิด เน้นบทบาทที่สำคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพของโลกอย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมา เช่น  โครงการของวัคซีน Johnson & Johnson ต้องถูกทิ้งเพราะปัญหาคุณภาพที่โรงงานผลิตที่ Baltimore, Maryland ข้อนี้เป็นการเตือนถึงปัญหาภายในโซ่อุปทานที่ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตของคน โรค COVID-19 ซึ่งเป็นจุดสำคัญเป็นอันดับแรกเนื่องจากวิกฤตสุขภาพทั่วโลก ยังเป็นหนึ่งในภัยที่สำคัญที่สุดต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ภัยนี้มีผลต่อความพร้อมใช้งาน และการขายสินค้าหลายประการตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า และ เครื่องแต่งกาย ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์และอื่น ๆ การเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรือ เช่น Ever Green เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลที่เป็นส่วนหนึ่งความล้มเหลวของห่วงโซ่อุปทาน

                           การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management – SCM) เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมทุกด้านที่จำเป็นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า รวมถึงการออกแบบต้นแบบของผลิตภัณฑ์, การจัดหาวัสดุ, การรับวัสดุในคลังสินค้า, การผลิต, การขนส่ง, และการกระจายสินค้าถึงลูกค้า ด้วยลักษณะที่ยืดหยุ่น และซับซ้อนของ SCM ตั้งแต่ผู้จัดหาไปจนถึงพันธมิตรขนส่งสุดท้าย ต้องผนวกเข้ากับระบบที่สอดคล้องและสามารถตอบสนองได้ การผนวกนี้ทำให้การสื่อสารและร่วมมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ, ส่งเสริมประสิทธิภาพ, การจัดการความเสี่ยง, และความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การนำมุมมองของกระบวนการในโซ่อุปทาน โดยเฉพาะมุมมองวงจรและการดึง/การผลัก ใช้เครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการวิเคราะห์, วางแผน, และการปรับปรุง. โดยการเข้าใจละเอียดของแต่ละวงจร และการปรับสมดุลระหว่างกระบวนการผลัก และการดึง ธุรกิจสามารถเสริมความคล่องตัว การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และประสิทธิภาพโดยรวมของโซ่อุปทานของพวกเขาได้ มุมมองที่ซับซ้อนนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเป็นทางผ่านของความซับซ้อนของการบริหารโซ่อุปทานในยุคปัจจุบัน

                     IoT และโรงงานอัจฉริยะ (The IoT and Smart Factories)

                           IoT ได้พัฒนาไปได้ไกลกว่าระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินงานทางธุรกิจ และการส่งมอบการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้วยการนำโมเดลธุรกิจ Equipment-as-a-Service (EaaS) มาใช้อย่างรวดเร็ว และมีจำนวนการใช้เพิ่มขึ้นทำให้เห็นว่ามีการรับรู้ที่พร้อมจะเติบโตของธุรกิจในอนาคต การผสมผสานระหว่าง Internet of Things (IoT), Edge Computing, และ Cloud ที่เกิดขึ้นในยุคใหม่นี้ได้สร้างระบบอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกัน มันทำให้กระบวนการประมวลผลข้อมูลเปลี่ยนจากการเดินทางเชิงเส้นเป็นซิมโฟนีที่ทุกองค์ประกอบมีบทบาทสำคัญในการจัดการการไหลของข้อมูลอย่างไร้ความซับซ้อน ภาพรวมนี้ยังตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดความเป็นไปได้ และศักยภาพของการใช้งาน IoT ในหลายภาคอุตสาหกรรม และเป็นเป้าหมายการเดินทางไปสู่อนาคตที่เชื่อมต่อและฉลาดมากขึ้น

               ความเชี่ยวชาญด้านความสามารถในการผลิตทักษะกระบวนการ ทักษะบุคลากร และ จรรยาบรรณ  วิชาชีพ

               ความสามารถเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต รวมถึงคุณลักษณะและข้อกำหนดของความเชี่ยวชาญด้านความสามารถในการผลิต ทักษะกระบวนการ ทักษะบุคลากร และจรรยาบรรณวิชาชีพตามข้อกำหนด APO-PS 101 สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิต

                     กาให้คำปรึกษา

                           การให้คำปรึกษาเป็นบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโต และความสำเร็จขององค์กร โดยให้ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาที่เฉพาะเจาะจง การตัดสินใจทางกลยุทธ์ และการเสริมประสิทธิภาพทั้งหมด ขั้นตอนหลักที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ย้ำถึงความสำคัญของการเน้นที่มุ่งเน้นลูกค้า

                                    • โดยเริ่มต้นด้วยการประเมินความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด ผ่านการสนทนา, การประชุม, และการประเมิน

                                    • กำหนดขอบเขตและเป้าหมายของการให้คำปรึกษา การรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และบริบทที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของลูกค้า

                                    • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุรูปแบบ โอกาส และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

                                    • การวินิจฉัยปัญหาและการระบุแนวทางแก้ไขต้องระบุสาเหตุของความท้าทาย หรือปัญหาที่ลูกค้าเผชิญ พัฒนาโซลูชัน และคำแนะนำที่กำหนดเองซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้า และข้อจำกัด

                                    • การพัฒนากลยุทธ์ สร้างกลยุทธ์ แผนงานที่สามารถดำเนินการได้เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม แนวโน้ม และแนวทางที่เป็นนวัตกรรม

                                    • การวางแผนการดำเนินงาน พัฒนาแผนการดำเนินงานโดยละเอียด ขั้นตอน ทรัพยากร ระยะเวลา และความรับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา

                                    • การสื่อสาร และความร่วมมือ รักษาการสื่อสารที่เปิดกว้างและโปร่งใสให้กับลูกค้าเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดตำแหน่ง และยอมรับข้อเสนอ

                                    • การบริหารการเปลี่ยนแปลง ช่วยลูกค้าจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กร อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการใหม่ กลยุทธ์หรือแนวทางแก้ไขจัดการกับการต่อต้านที่อาจเกิดขึ้น อำนวยความสะดวก การสื่อสารและสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผ่าน

                           การส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผ่านบริการฝึกอบรมอย่างครบวงจรเป็นฐานรากสำหรับการเจริญเติบโตขององค์กร และพัฒนาบุคคล โครงสร้างทั่วไปของกระบวนการบริการฝึกอบรมย้ำถึงความสำคัญของการใช้วิธีการเชิงระบบในการตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนรู้ที่หลากหลายภายในองค์กรสามารถแบ่งกระบวนการบริการฝึกอบรมทั่วไปดังนี้

                           การประเมินความต้องการ:

                                    • ระบุความต้องการการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมาย

                                    • ผ่านการสำรวจ การสัมภาษณ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                                    • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการฝึกอบรมการออกแบบและการวางแผน:

                                    • พัฒนาแผนการฝึกอบรมโดยสรุปเนื้อหา รูปแบบ ระยะเวลา และวิธีการจัดส่ง

                                    • ออกแบบสื่อการฝึกอบรม รวมถึงการนำเสนอ เอกสารประกอบคำบรรยาย แบบฝึกหัด การประเมิน และมัลติมีเดียใดๆ

                           การพัฒนาเนื้อหา:

                                    • สร้างเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การฝึกอบรม

                                    • พัฒนาการนำเสนอ การเขียนสื่อการสอน และการเลือกทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

                           เอกสารประกอบและการรายงาน:

                                    • จัดทำเอกสารการฝึกอบรมเพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วม

                                    • สร้างรายงาน กระบวนการ ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ในประสบความสำเร็จ

                           การติดตามผลและการสนับสนุน:

                                    • ให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง

                                    • เสนอการฝึกสอนเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้

                           พัฒนาอย่างต่อเนื่อง:

                                    • ใช้ผลตอบรับ การประเมินผล และผลลัพธ์เพื่อปรับปรุงอนาคตในการฝึกอบรม

                                    • อัปเดตเอกสาร/วิธีการฝึกอบรมเพื่อให้สะท้อนถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรม

                           การติดตามและการประเมินผลกระทบ:

                                    • ติดตามการประยุกต์ใช้ทักษะที่เรียนรู้ระหว่างการฝึกอบรม และประเมินผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน

                            • วัดประสิทธิผลโดยรวม ให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป้าหมายทางธุรกิจ

                           บริการด้านการวิจัยเป็นกระบวนการรวบรวม วิเคราะห์ และตีความข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบสร้างข้อมูลเชิงลึก ความรู้ หรือโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับคำถาม หรือความท้าทายเฉพาะ กระบวนการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการวิจัย มีดังนี้

                           การกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย

                                    • ระบุวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการวิจัย

                                    • คำถาม หรือปัญหาเฉพาะอะไรที่ต้องได้รับการแก้ไข

                                    • กำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อเป็นแนวทางของกระบวนการทั้งหมด การออกแบบ และระเบียบปฏิบัติในการวิจัย

                                    • เลือกวิธีการวิจัย และแนวทางเหมาะสมกับวัตถุประสงค์

                                    • วิธีการวิจัยทั่วไปประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ วิธีผสม กรณีศึกษา การสำรวจ การทดลองและอื่น ๆ

                                    • ออกแบบกรอบการวิจัย วิธีการรวบรวมข้อมูล ขนาดตัวอย่าง ประชากรเป้าหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิค

                           การเก็บรวบรวมข้อมูล

                                    • รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก แบบสำรวจ การสัมภาษณ์ การสังเกตแหล่งข้อมูลรอง

                                    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย

                           การวิเคราะห์ข้อมูล

                                    • วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ และเทคนิคที่เหมาะสม

                                    • ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ การวิเคราะห์การถดถอย และอื่นๆ

                                    • ตีความผลลัพธ์เพื่อสรุปผลที่มีความหมายการตีความ และการค้นพบ

                                    • ตีความข้อมูลที่วิเคราะห์เพื่อตอบคำถามการวิจัย

                                    • นำเสนอสิ่งที่ค้นพบจากการใช้ภาพ เช่น แผนภูมิ กราฟ รายงานหรือการนำเสนอ

                                    • รวบรวมข้อค้นพบลงในรายงานหรือการนำเสนอให้ครอบคลุม

                                    • รวมถึงประวัติการวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการการวิเคราะห์ ผลลัพธ์ และข้อสรุปการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

                                    • การวิจัยเรื่องที่ต้องทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญในสาขา ตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของการค้นพบ

                                    • รวมข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอแนะจากการทบทวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิกระบวนการ

                           การสื่อสารกับลูกค้า:

                                    • นำเสนอผลการวิจัยแก่ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

                                    • ตอบคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ ที่ลูกค้าหยิบยกขึ้นมา

                           คำแนะนำและการใช้งาน

                                    • เสนอคำแนะนำตามข้อค้นพบ

                                    • อภิปรายว่าผลลัพธ์สามารถนำไปใช้กับการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

                           การเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

                                    • สะท้อนกระบวนการวิจัยเพื่อระบุบทเรียนที่ได้รับและพื้นที่สำหรับการปรับปรุง

                                    • ใช้ผลตอบรับและข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการวิจัยเพื่อส่งเสริมความพยายามในการวิจัยในอนาคต

                           เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ กิจกรรม และความคิดริเริ่มที่มุ่งส่งเสริมการบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความตระหนัก สร้างความสนใจ และขับเคลื่อนการกระทำที่ต้องการ ภาพรวมของสิ่งที่เกี่ยวข้องในการบริการการส่งเสริมมีดังนี้

                           การวางแผนเชิงกลยุทธ์

                                    • พัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการขายอย่างครอบคลุม สรุปข้อความสำคัญ ช่องทาง และยุทธวิธีที่จะใช้

                                    • ระบุช่องทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการบรรลุเป้าหมายผู้ชมจากโซเชียลมีเดีย สื่อแบบดั้งเดิม กิจกรรม ฯลฯ การสร้างเนื้อหา

                                    • สร้างเนื้อหาส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง และน่าสนใจจากโฆษณา โพสต์บนโซเชียลมีเดีย วิดีโอ กราฟิกข่าวประชาสัมพันธ์ บล็อกโพสต์ และเอกสารอื่นๆ

                                    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาตรงใจกลุ่มเป้าหมายการซื้อ และการวางตำแหน่งสื่อ

                                    • พิจารณาว่าเนื้อหาส่งเสริมการขายจะอยู่ที่ใด และแสดงหรือแจกจ่ายอย่างไร

                           การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย

                                    • พัฒนา และดำเนินการแคมเปญโซเชียลมีเดียเพื่อมีส่วนร่วมกับผู้ชมบนแพลตฟอร์มเช่น Facebook อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์, LinkedIn และ TikTok

                                    • ใช้การโฆษณาแบบเสียค่าใช้จ่าย โพสต์แบบออร์แกนิก และความร่วมมือจากผู้มีอิทธิพลเพื่อขยายการเข้าถึง

                           การวางแผนและการจัดการกิจกรรม

                                    • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสัมมนาทางเว็บ เวิร์คช็อป และกิจกรรมอื่น ๆ

                                    • จัดการด้านโลจิสติกส์ การเชิญ การส่งเสริมการขาย และการประสานงานของเหตุการณ์ความร่วมมือของผู้มีอิทธิพล

                                    • ระบุ และทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งสามารถช่วยส่งเสริม หรือบริการได้

         เพราะฉนั้นแล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลผลิต จะบรรลุ และสำเร็จผลได้จะต้องมีเชี่ยวชาญ มีองค์ความรู้ ทางทฤษฎี เรื่องราวและความต้องการของลูกค้า กำหนดลำดับความสำคัญของเรื่องราวเหล่านี้ เพื่อนำทางกระบวนการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในองค์กรของลูกค้าเชื่อมต่อระหว่างผู้ทำกลยุทธ์, ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย, และทีมส่งมอบ เจ้าของผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่เป็นสะพานทำให้มีการสื่อสาร และร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างผู้สร้างกลยุทธ์  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความต้องการที่หลากหลาย และทีมที่รับผิดชอบในการดำเนินการแผนการ พวกเขามีบทบาทสำคัญในการปรับทิศทางเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ สร้างความตระหนักรู้ภายในบริษัทสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่า เหตุใดจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา จะทำให้ช่วยจัดการกับปัญหาที่องค์กรกำลังเผชิญในแง่ของการเพิ่มผลผลิตได้ไม่มากก็น้อย พนักงานต้องเข้าใจไม่เพียงแต่วิธีการตรวจจับความไร้ประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังต้องเรียนรู้วิธีหลีกเลี่ยงการสร้าง 7 Waste ที่จะทำให้ลดประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิต ผู้บริหารจะต้องเข้าใจ และรู้ถึงประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิต ให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสม สิ่งเหล่านี้จำเป็นจะต้องเดินควบคู่กันเพื่อลดอุปสรรค และปัญหาที่จะเกิดขึ้น และจะนำไปสู่ผลสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตได้อย่างแน่นอน

ผู้เขียน :นางสาวสิริญาภรณ์ ฐานกางสุ่ย วิศวกรเพิ่มผลผลิต สถาบันไทย-เยอรมัน (ศูนย์กรุงเทพ)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *